Princip for undervisningens organisering
 
Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.
 
Elevernes placering i klasser
• Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer. For klassedannelse i børnehaveklassen følges de vedtagne retningslinjer.
• Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse. Denne viden erhverves blandt andet på de overgangssamtaler, der finder sted i foråret forud for skolestarten i børnehaveklasse.
• Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.
 
Holddannelse
• Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.
• Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle elever.
• Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev. Der tages forskellige kriterier for holddannelse i anvendelse så som: niveau-deling, kønsopdeling, frivilligt elevvalg i forhold til tema.
• Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.
 
Elevernes undervisningstimetal
• Skolen følger som hovedregel de af Undervisningsministeriet udmeldte minimumstimetal (30 t., 33 t. og 35 t.. Der kan være tale om et udvidet timetal i forbindelse med særlig tilrettelagt undervisning, så som talenthold. I specialklasserne har vi gjort brug af muligheden for at omlægge, noget af den understøttende undervisning til en to-lærerordning.
 
Skoledagens længde
• Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet 8.00-14.00, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.00- 15.00 og i udskolingen i tidsrummet 8.00-16.00.
 
Skemalægning
• Vi arbejder med fleksibelt skema. Der lægges ved skoleårets start et grundskema, der tilgodeser fordeling af faglokaler og lånelærere. Resten af skemaet lægges af de enkelte årgangsteam. Skemaerne tager udgangspunkt i, hvilke faglige aktiviteter der er planlagt for den kommende periode.
 
Vikardækning
• Ved planlagt fravær dækkes vikartimerne at teamets egne lærere.
• Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
• Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en lærer, eleverne kender i forvejen.
• Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.
 
Undervisningsdifferentiering
Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.
 
Tema- og projektforløb
• Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin.
• Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb fastlægges i årgangsteamets årsplan inden skoleårets begyndelse.
• Skolen tilstræber at informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.
• Skolen tilstræber, at der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.